ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
ประกาศแจ้งเรื่องใบเสร็จรับเงินจากบริษัทฯ
            


          บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต รวมถึงบุคคลทั่วไปทราบว่า หากท่านได้ติดต่อ และทำธุรกรรมทางการเงินกับทางบริษัทฯ เช่น การชำระ/ ซื้อ/จ่าย/โอน เงินให้บริษัทฯ โดยผ่านเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ทำการชำระ/ซื้อ /จ่าย/โอน เงินให้ทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งลงลายมือชื่อผู้รับเงินอย่างถูกต้องชัดเจนทุกครั้ง จึงจะถือว่าดำเนินธุรกรรมดังกล่าวสมบูรณ์ ซึ่งในกรณีที่ท่านไม่ได้ใบเสร็จรับเงิน ท่านสามารถร้องขอจากเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเองค่ะ

          จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด  

 

 
เมื่อ 26/2/2553 19:08:54 | อ่าน 2409 |