ดาวน์โหลดใบขออนุญาตใช้งาน
ชุดทดลอง Auto Update
(NetZoneSoft NxD)
 
การกำหนดโฟลเดอร์เกม และรายละเอียดเวอร์ชั่นเกม
สำหรับระบบ Auto Update
ประกาศลิขสิทธิ์โปรแกรม NetZoneSoft NxD
            

         

ประกาศ

        บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “ดีไอดี”) ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าดีไอดี ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท NetZoneSoft ผู้สร้างสรรค์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม NetZoneSoft NxD ซึ่งครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น ให้เป็นผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ให้ใช้สิทธิ์ในการผลิต จำหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ดังกล่าวของโปรแกรม NxD รวมตลอดถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อื่น และ/หรือสิทธิ์ต่างๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

        ขณะนี้ดีไอดีได้ตรวจสอบพบว่า มีผู้นำโปรแกรม NxD รวมตลอดถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อื่น และ/หรือสิทธิ์ต่างๆ ที่ดีไอดีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ์ต่างๆ ของดีไอดี ดังนั้น จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า การกระทำต่อไปนี้ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ์ต่างๆ ของดีไอดี
        1. การทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนชื่อ เรียบเรียงใหม่ รวมถึงการทำให้ปรากฏซึ่งส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของโปรแกรม NxD ไม่ว่าด้วยวิธีการหรือรูปแบบใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต
        2. การนำโปรแกรม NxD ออกเผยแพร่แก่ร้านอินเตอร์เน็ตหรือบุคคลทั่วไป เพื่อแสวงหาประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ประการอื่นใด ไม่ว่าด้วยวิธีการหรือรูปแบบใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต
        3. ร้านอินเตอร์เน็ตหรือบุคคลทั่วไป ที่มีการติดตั้งหรือนำโปรแกรม NxD ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากดีไอดี

         การกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ์ต่างๆ ของดีไอดี อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ฉะนั้นดีไอดีจึงขอประกาศให้ผู้ที่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ์ต่างๆ ของดีไอดี หยุดการกระทำดังกล่าวในทันที มิฉะนั้นดีไอดีจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด โดยปราศจากการประนีประนอมยอมความใดๆ ทั้งสิ้น

         หากท่านใดต้องการใช้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือต้องการนำลิขสิทธิ์ของโปรแกรม NxD ไปใช้ในรูปแบบใดๆ หรือประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 02-711-3877, 02-711-0194, 02-711-0446-7 อีเมล์ did@did.co.th

บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ประกาศ
7 เมษายน 2552

 
เมื่อ 7/4/2552 16:17:00 | อ่าน 10350 |